Top Home Articles Menu

Non-Disclosure Agreement in Tagalog: Legal NDA Translations

Non-Disclosure Agreement in Tagalog: Everything You Need to Know

Ah, non-disclosure (NDA) – powerful in world business law. It`s document allows parties share information assurance it will disclosed others. In the Philippines, NDAs are commonly used in various business transactions and partnerships.

Understanding NDAs

An NDA is a legally binding contract that outlines the confidential information that will be shared, the obligations of the parties involved, and the consequences of breaching the agreement. In the Philippines, NDAs are governed by the Civil Code and other relevant laws.

Key Elements NDA

There are several key elements that should be included in an NDA, such as:

Element Description
Confidential Information Clearly define what constitutes confidential information.
Recipient`s Obligations Specify how the recipient is required to handle the confidential information.
Duration Agreement Determine length time NDA will effect.
Consequences Breach Outline the repercussions for breaching the NDA.

Case Studies

Let`s take a look at some real-life examples of how NDAs have been used in the Philippines to protect confidential information.

Case Study 1: Tech Start-Up

A tech start-up in Manila created an NDA to protect its proprietary software code from being disclosed to competitors. The NDA helped the company secure funding and partnerships without the risk of its valuable intellectual property being compromised.

Case Study 2: Pharmaceutical Company

A pharmaceutical company in Cebu used an NDA to safeguard its research and development findings for a new drug. The NDA allowed the company to collaborate with other organizations while maintaining the confidentiality of its groundbreaking discoveries.

NDAs are an essential tool for protecting confidential information in business transactions. Whether you`re a start-up, a multinational corporation, or a small business owner, having a well-drafted NDA can provide peace of mind and legal protection. In the Philippines, NDAs play a crucial role in fostering trust and innovation in the business community.


10 Legal Questions and Answers about Non-Disclosure Agreement in Tagalog

Question Answer
1. Ano ang Non-Disclosure Agreement? Ang Non-Disclosure Agreement ay isang legal na kasunduan kung saan ang mga partido ay sumasang-ayon na hindi ibunyag ang mga konpidensyal na impormasyon. Ito`y isang paraan ng proteksyon ng mga sensitibong impormasyon sa isang negosasyon o usapan.
2. Kailangan ba ng abogado para gumawa ng Non-Disclosure Agreement? Bagaman hindi ito kinakailangan ng batas, mas mainam na kumuha ng tulong ng abogado upang matiyak na ang Non-Disclosure Agreement ay wasto at epektibo. Mahalaga na tama at kumpleto ang nilalaman ng kasunduan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap.
3. Paano ipatutupad ang Non-Disclosure Agreement? Ang Non-Disclosure Agreement ay ipinapatupad sa pamamagitan ng paglalagda ng mga partido na may kinalaman sa kasunduan. Dapat itong maipatala sa paraang legal at maiingatan ang kopya ng bawat partido para sa kanilang proteksyon.
4. Ano ang saklaw ng Non-Disclosure Agreement? Ang saklaw ng Non-Disclosure Agreement ay naglalaman ng mga detalye sa mga impormasyon na dapat panatilihin na pribado at hindi dapat ibunyag ng mga partido. Ito ay maaring magtakda ng mga kundisyon at parusa sa paglabag sa kasunduan.
5. Paano maaaring bawiin ang Non-Disclosure Agreement? Ang Non-Disclosure Agreement ay maaaring bawiin kung parehong partido ay sasang-ayon sa pagbawi at may tamang proseso na sinusundan ayon sa batas.
6. Ano ang mga dapat isaalang-alang bago pumirma ng Non-Disclosure Agreement? Ang mga partido ay dapat suriin ng mabuti ang nilalaman ng kasunduan at tiyakin na sila ay komportable sa mga kundisyon ng kasunduan. Dapat ding konsultahin ang abogado para sa payo at mga alternatibong opsyon.
7. Ano ang pagkakaiba ng Non-Disclosure Agreement at Confidentiality Agreement? Ang Non-Disclosure Agreement at Confidentiality Agreement ay parehong naglalayong protektahan ang mga konpidensyal na impormasyon ngunit may mga kaunting pagkakaiba sa terminolohiya at saklaw depende sa lugar o bansa.
8. Paano ipinapatupad ang Non-Disclosure Agreement sa Pilipinas? Ang Non-Disclosure Agreement ay ipinapatupad sa pamamagitan ng pagtitiyak na ito ay sumusunod sa batas ng Pilipinas at mayroong legal na bisa sa paglalagda ng mga partido.
9. Ano ang mga kahalagahan ng Non-Disclosure Agreement sa negosyo? Ang Non-Disclosure Agreement ay mahalaga sa pagprotekta sa mga sensitibong impormasyon ng isang negosyo mula sa potensyal na paggamit o pagbubunyag ng ibang partido. Ito ay nagbibigay ng seguridad at tiwala sa mga negosasyon at usapan.
10. Ano ang mga karapatan at obligasyon ng mga partido sa ilalim ng Non-Disclosure Agreement? Ang mga partido ay may karapatan na protektahan ang kanilang mga impormasyon at may obligasyon na sundin at ipatupad ang mga kundisyon ng kasunduan. Dapat nilang igalang at panatilihin ang konpidensyalidad ng impormasyon.

Kasunduan sa Hindi Paglalabas ng Impormasyon

Ang kasunduang ito ay ginagawa at pinasasang-ayunan sa petsa ng pagpirma ng mga kalahok, na siyang naglalaman ng mga sumusunod:

1. Pagsasang-ayon mga Kalahok
Ang kasunduang ito ay ginagawa at pinasasang-ayunan ng mga sumusunod na partido: (Ilalagay ang pangalan ng mga partido na kalahok sa kasunduan)
2. Layunin Kasunduan
Ang layunin ng kasunduang ito ay para sa pagpoprotekta ng mga sensitibong impormasyon at pagpapanatili ng kumpidensyalidad sa pagitan ng mga kalahok.
3. Mga Kundisyon
Ang bawat kalahok ay sumasang-ayon na panatilihin ang kumpidensyalidad ng lahat ng impormasyon na kanilang maaring mapag-alaman o madiskubrehan sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa kasunduang ito.
4. Pananagutan
Ang bawat kalahok ay sumasang-ayon na maging bukas para sa anumang pananagutan o kaparusahan sa paglabag sa kasunduang ito ayon sa batas at legal na praxis.
5. Epekto Termino
Ang kasunduang ito ay epektibo mula sa petsa ng pagpirma ng mga kalahok at mananatiling legal hanggang sa magkaroon ng anumang termino o pagtalima sa kasunduan.

Nilagdaan at pinasasang-ayunan sa ilalim ng mga sumusunod na kalahok:

(Lagda Unang Partido) ____________________________

(Lagda ng Unang Partido) ____________________________

Share your love